Klub přátel Zajíčka na koni, z.s.
Sídlo: Podskalská 8, 128 00 Praha 2
IČO: 050 39 061

Kontaktní údaje: Markéta Šulcová

Číslo účtu: 2301058264/2010

Klub přátel Zajíčka funguje pro své stávající i nové členy i v roce 2021.

Jak se stát členem spolku? Vyplňte přihlášku a napište paní Markétě Šulcové.

Výroční zpráva KPZ 2022 + příloha

Nejbližší akce Klubu:

Duben 2023

2.4. 9.00 Výlet do Bučovic u Votic - akce pro dobrovolníky (více info Martin Splavec 724 958 351)
4.4. od 16.00 Velikonoční odpoledne - výměna tradic - akce pro maminky dětí s handicapy z Čech, Slovenska a Ukrajiny (více info a přihlášení: Markéta Š. 731 009 645)

Květen 2023

Setkání u koní - akce pro maminky dětí s handicapy z Čech, Slovenska a Ukrajiny (více info a přihlášení u Markéta Š. 731 009 645)
Tvořivé odpoledne s povídáním o tom, jak se žije s dítětem s handicapm - akce pro maminky dětí s handicapy z Čech, Slovenska a Ukrajiny (více info a přihlášení: Markéta Š. 731 009 645)

Červen 2023

Hudební odpoledne - setkání s muzikantkou Šárkou Fidrantovou, hudební produkce dětí s handicapy - akce pro maminky dětí s handicapy z Čech, Slovenska a Ukrajiny (více info a přihlášení: Markéta Š. 731 009 645)

Červenec a Srpen 2023

Letní integrační pobyty Lobendava - více info Mgr. Helena Krejčíková 774 402 474

 

Klub přátel Zajíčka

 

STANOVY SPOLKU Klub přátel Zajíčka na koni, z.s.

Zakladatelé:

Mgr. Markéta Šulcová, nar. 15. 9. 1979, bytem: Novákových 32, Praha 8, 18000
Mgr. Helena Krejčíková, nar. 27. 11. 1979, bytem: Na Míčánkách 481/5 Praha 10, 11000 Zajíček na koni, o.p.s., IČO: 26986558, se sídlem: Doležalova 1045/20, Praha 9, 19800

 

I. Název a sídlo spolku

Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1. Název spolku zní: Klub přátel Zajíčka na koni, z.s.
2. Sídlem spolku je: Praha

 

II. Doba trvání spolku

1. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

 

III. Účel spolku

1. Účelem spolku je přispívat ke zlepšení zdravotního a psychického stavu znevýhodněných osob, a to členů i nečlenů spolku, přispívat k jejich přirozené integraci do běžné společnosti, zejména prostřednictvím následujících programů:

a) rekondiční a terapeutické pobyty pro znevýhodněné osoby
b) vzdělávací aktivity zaměřené na problematiku znevýhodněných osob
c) poskytování muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie, biblioterapie, terapie jízdou na koni, canisterapie, taneční terapie, fyzioterapie, dalších terapií a rehabilitačních aktivit
d) anonymní podpora sociálně slabých, zejména získáváním darů ke krytí potřebných nákladů – pomoc na blízko
e) organizace kulturních, společenských, sportovních akcí se zaměřením na problematiku znevýhodněných osob
f) provozování zařízení pro chov a sportovně terapeutické využití koní
g) jízdy na koních
h) programy na podporu dobrovolnictví
i) sdružování osob za účelem integrace rodin žijících s osobami s handicapem
j) zprostředkování poradenství v rizikových oblastech života členů i nečlenů, např. právní, psychologické aj.

 

IV. Doplňková činnost

1. Kromě hlavní činnosti spolku specifikované v článku III. může spolek vykonávat i jiné činnosti ("doplňková činnost") k podpoře hlavní činnosti nebo hospodárnému využití majetku spolku, jako např. výroba a prodej předmětů v rámci sbírkových aktivit – chráněné dílny.
2. Doplňkovou činností spolku může být i podnikání.

 

V. Podmínky poskytování programů spolku

1. Programy spolku jsou poskytovány bezúplatně nebo za úplatu, zejména pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů či darů. Výše úplaty se stanoví zpravidla tak, aby byly pokryty alespoň náklady spojené s poskytováním daného programu.
2. Spolek poskytuje své programy přednostně svým členům, v rámci čehož může své programy přednostně poskytovat osobám zdravotně znevýhodněným, tj. držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P.

 

VI. Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou:
a) Statutárním orgánem je výbor spolku.
b) Nejvyšším orgánem spolku je jeho statutární orgán - výbor spolku

 

VII. Výbor spolku

1. Výbor má 3 členy – předsedu výboru, místopředsedu výboru a člena výboru.
2. Členy výboru volí zakladatelé spolku jednomyslně. Funkční období členů výboru spolku je tříleté. Členové výboru mohou být voleni do funkce opakovaně.
3. Prvními členy výboru jsou:

Mgr. Markéta Šulcová
r.č. 795915/0045,
trvale bytem: Novákových 32, Praha 8, 18000

Mgr. Helena Krejčíková
r.č. 796127/0174
trvale bytem: Na Míčankách 481/5 Praha 10, Vršovice, 10100

Martin Splavec
r.č. 870129/0499
trvale bytem: Dřítenská 1266, Praha 9, 19800

4. Výbor volí z řad svých členů předsedu výboru a místopředsedu výboru. Předseda výboru, a v jeho nepřítomnosti místopředseda výboru, svolává a řídí zasedání výboru.
5. Výbor jakožto statutární orgán rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů. Navenek za výbor jedná jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda výboru.
6. Výbor jakožto nejvyšší orgán rozhoduje jednomyslně, a to zejména o hlavním zaměření činnosti spolku, o změně stanov, o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, jakož i schvaluje výsledek hospodaření spolku.
7. Klesne-li počet členů výboru na dva, kooptují tito zbývající dva členové náhradního člena výboru, na dobu do další pravidelné volby členů výboru.

 

VIII. Členství

1. O členství ve spolku může požádat jakákoliv fyzická či právnická osoba, a to prostřednictvím písemné žádosti, jejíž podobu stanoví výbor spolku.
2. Žadatel o členství projevuje podáním žádosti vůli být vázán stanovami spolku od okamžiku, kdy se stane jeho členem.
3. O přijetí žadatele za člena spolku rozhoduje výbor spolku.
4. Výši a splatnost členských příspěvků na každý kalendářní rok určí výbor spolku a oznámí je členům elektronickou poštou (emailem) nebo běžnou poštou.
5. S členstvím ve spolku je spojeno především přednostní právo na poskytované programy před nečleny, jakož i zvýhodněné cenové podmínky oproti nečlenům, jsou-li programy poskytovány za úplatu.
6. Členství zaniká vystoupením člena, nebo jeho vyloučením a dále v případě, že člen bude v prodlení se zaplacením členských příspěvků delším než 30 dní.

 

IX. Závěrečné ustanovení

1. Právní vztahy spolku se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zakladatelé výslovně prohlašují, že se shodli na obsahu stanov zakládaného spolku Klub přátel Zajíčka na koni, z.s., tak jak jsou výše sepsány, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 20. dubna 2016
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript